วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

งานควบคุมโรคติดเชื้อ

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลโพนสวรรค์

ประธาน
 1. นพ.สิทธิพงษ์  พรมแสง

รองประธาน
 1. เภสัชกรกมลชนก  คะษาวงค์  
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (ICN)

ปฏิบัติงานเต็มเวลา
  1.  นางสายสมร  สมเทพ                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  2.  นางพรสวรรค์  นาวงหา             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  3.  นางแสงเดือน  ศรีวรสาร           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  4. นางสุพิศ  ยอแสง                       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  5. น.ส.นันทยา  นนเลาพล              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  6. น.ส.กาญฉัฐ  จุฑาณิชญาณ์        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  7. น.ส.สุภาพร  ต่อพันธ์                   นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น