วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

งาน IC โรงพยาบาลโพนสวรรค์

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ได้จัดให้มีงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในปี พ.ศ.2552 โดยหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล นางกุลธินี บัวเผื่อน กำหนดให้มี ICN 1 คน รับผิดชอบงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  และจัดให้มีตัวแทนแต่ละกลุ่มงานเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICWN) 

ปัจจุบันโรงพยาบาลโพนสวรรค์จัดให้มีคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยโครงสร้างการบริหารการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพ ครอบคลุมทั้งสายการรักษาพยาบาล และสายบริหาร  ICN มีทั้งหมด 4 คน และมอบหมาย ICN (พยาบาลวิชาชีพ) ดูแลและควบคุมกำกับงานจ่ายกลาง 1 คน 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น