วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

ปรัชญา : วิสัยทัศน์ : พันธกิจ :

ปรัชญา
เราเชื่อว่าการทำงานเป็นทีมและมุ่งมั่นพัฒนางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลโพนสวรรค์อย่างต่อเนื่องโดยเน้นความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเครือข่ายระบบบริการสาธารณสุข 


วิสัยทัศน์
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลโพนสวรรค์  จะเป็นผู้นำด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
พันธกิจ
1. กำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ ระเบียบปฏิบัติวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. เฝ้าระวัง และสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน โรงพยาบาล พร้อมทั้งรายงานผลต่อหน่วยงานเกี่ยวข้อง
4. สอบสวนหาสาเหตุของการระบาด ควบคุมการระบาดในโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที
5. เฝ้าระวัง และให้การดูแล บุคลากรที่สัมผัสเลือด สารคัดหลั่งในโรงพยาบาล บุคลากรที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อ เช่น วัณโรค
6. ประสานงานทีมดูแลผู้ป่วย และทีมประสานบริการ ทีมสนับสนุนบริการ ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พยาบาล
7. พัฒนางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกโรงพยาบาล
8. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และความรู้ในด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแก่บุคลากรทั้งในและนอกโรงพยาบาล
9. ดำเนินการวิจัยเพื่อนำผลงานวิจัยมาพัฒนางานด้านการ ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยายาบาล

งาน IC โรงพยาบาลโพนสวรรค์

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ได้จัดให้มีงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในปี พ.ศ.2552 โดยหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล นางกุลธินี บัวเผื่อน กำหนดให้มี ICN 1 คน รับผิดชอบงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  และจัดให้มีตัวแทนแต่ละกลุ่มงานเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICWN) 

ปัจจุบันโรงพยาบาลโพนสวรรค์จัดให้มีคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยโครงสร้างการบริหารการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพ ครอบคลุมทั้งสายการรักษาพยาบาล และสายบริหาร  ICN มีทั้งหมด 4 คน และมอบหมาย ICN (พยาบาลวิชาชีพ) ดูแลและควบคุมกำกับงานจ่ายกลาง 1 คน 


งานควบคุมโรคติดเชื้อ

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลโพนสวรรค์

ประธาน
 1. นพ.สิทธิพงษ์  พรมแสง

รองประธาน
 1. เภสัชกรกมลชนก  คะษาวงค์  
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (ICN)

ปฏิบัติงานเต็มเวลา
  1.  นางสายสมร  สมเทพ                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  2.  นางพรสวรรค์  นาวงหา             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  3.  นางแสงเดือน  ศรีวรสาร           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  4. นางสุพิศ  ยอแสง                       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  5. น.ส.นันทยา  นนเลาพล              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  6. น.ส.กาญฉัฐ  จุฑาณิชญาณ์        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  7. น.ส.สุภาพร  ต่อพันธ์                   นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ