วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

ปรัชญา : วิสัยทัศน์ : พันธกิจ :

ปรัชญา
เราเชื่อว่าการทำงานเป็นทีมและมุ่งมั่นพัฒนางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลโพนสวรรค์อย่างต่อเนื่องโดยเน้นความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเครือข่ายระบบบริการสาธารณสุข 


วิสัยทัศน์
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลโพนสวรรค์  จะเป็นผู้นำด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
พันธกิจ
1. กำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ ระเบียบปฏิบัติวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. เฝ้าระวัง และสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน โรงพยาบาล พร้อมทั้งรายงานผลต่อหน่วยงานเกี่ยวข้อง
4. สอบสวนหาสาเหตุของการระบาด ควบคุมการระบาดในโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที
5. เฝ้าระวัง และให้การดูแล บุคลากรที่สัมผัสเลือด สารคัดหลั่งในโรงพยาบาล บุคลากรที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อ เช่น วัณโรค
6. ประสานงานทีมดูแลผู้ป่วย และทีมประสานบริการ ทีมสนับสนุนบริการ ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พยาบาล
7. พัฒนางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกโรงพยาบาล
8. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และความรู้ในด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแก่บุคลากรทั้งในและนอกโรงพยาบาล
9. ดำเนินการวิจัยเพื่อนำผลงานวิจัยมาพัฒนางานด้านการ ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยายาบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น